ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

هدف از دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 251
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

 
 
چکیده‌:
    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
 
    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
 
 
     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
 
 
کلمات کلیدی:

معامله

شرایط عوضین

ابهام در مورد معامله

تأثیر جهل بر وضعیت عقد

 
 
                                                                          
مقدمه
     اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
 
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
 
    اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به  قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
  فهرست مطالب
چکیده مطالب  1
مقدمه 3
   بخش نخست: کلیّات و مفاهیم 6
الف) مورد معامله 6
ب) معامله  6

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله 6

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام 6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله  7
- مجهول بودن ذات 7
- مجهول بودن اوصاف 7
- مجهول بودن مقدار 8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله 8
- تردید بین دو شیء 8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد 8
 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین 9

فصل نخست: در عقد بیع 9

فصل دوم: در عقد اجاره 11

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله 12

فصل نخست: مبنای تحلیلی 12
الف) نظم عمومی 12
ب) سیره ی عقلا 13
فصل دوم: مبنای روایی 14
الف) اعتبار حدیث غرر 15
ب) دلالت حدیث غرر 16
 

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن 33

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد 34

- جمع‌بندی آراء فقها 35
- اشکال تأثیر 36
- ویژگی‌های عقد باطل 37

         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین 38

                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود 38
 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی 43

         فصل سوم: بررسی روابط طرفین : 

                                        الف ) ضمان طرفین  47
                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک 61
                                        ج) اجرت و هزینه های آن 65
 

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:  65

        - معیار رفع ابهام از ذات 65

        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف 66

        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار 72

                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی 72
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری 86
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله 87
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار 91
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره 108
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله 110
 

بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام) 116

                  فصل نخست : مجهول بودن توابع 117

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله 118
                               الف) توابع عرفی 118
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم 119
                 مبحث دوم – توابع عقد 129
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح 129
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد 130

فصل دوم: عقود احسانی 134

                 مبحث نخست – مبنای استثنا 134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی 134
گفتار دوم: مبنای روایی 135
مبحث دوم – قلمرو استثنا 136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا 136
     الف) عقد ضمان 136
     ب) ابرای مجهول 139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه 139
الف) عقد صلح 139
                  - صلح دعاوی 140
                  - صلح در مقام معامله 140
ب) هبه‌ی مجهول 142

فصل سوم: عقود احتمالی 143

مبحث نخست: مبنای استثنا 144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت 144
گفتار دوم: جعاله و بیمه 144
الف) عقد جعاله 144
ب) قرارداد بیمه 145
  مبحث دوم: قلمرو استثنا  148
گفتار نخست: عقود مشارکتی  149
گفتار دوم: جعاله و بیمه 150
الف) عقد جعاله 150
ب) قرار داد بیمه 153
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

منبع این نوشته : منبع
مورد ,ابهام ,نخست ,مجهول ,لزوم ,موضوع ,مورد معامله ,مجهول بودن ,مورد معامله، ,گفتار نخست ,مبحث نخست ,نخست مبنای تحلیلی

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

هدف از این پایان نامه ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 221
حجم 3 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

 
 
 
 
 
چکیده:
فرآیند تولید در سازمان های مختلف، دارای سبک های متفاوتی است که هدف هرکدام در نهایت تحویل محصول درست در زمان درست به مشتری است. ضمن اینکه با استقرار سیستم های اجرایی تولید مزایای افزونتری در اختیار مدیران میانی نیز قرار می دهد. در این تحقیق هدف از خلق چارچوب طرح ماژول ها، روابط آن ها و ملزومات پیاده سازی هرکدام بوده است. چیزی که تا کنون در محیط ابرصورت نگرفته است. در مهمترین بخش که همان شناسایی ماژول های این سیستم است، ماژول سفارش که در سیستم های اجرایی اولید سنتی قابل مشاهده بود، مبنای کار قرار گرفته و با رویکرد تحلیلی و با استفاده از متدولوژی SOMA ، سایر ماژول ها از مله مدیریت منابع، زمانبندی، پس گیری، مدیریت  تعاریف و ... از آن استخراج شده است. 
 
به عبارتی هدف هرچه کوچکتر کردن این ماژول بزرگ در سیستم اجرایی تولید سنتی است. با توجه به محدودیت های طرح عملی این چارچوب در محیط ابر، یک مطالعه موردی تحت عنوان شرکت جمساز نتیجه نهایی این تحقیق است، مطالعه ای که در آن فرآیند اصلی تولید جمساز با راه حل مطرح شده مورد مقایسه قرار گرفته و باتوجه به نظر خبرگان این حوزه و مصاحبه با مدیران تولید و پرسنل مرتبط نتایج نهایی حاصل شد. در مقایسه با سیستم های مشابه و سنتی و با در نظر گرفتن سبکتر کردن ماژول سفارش، انعطاف پذیری هرچه بیشتر و جامعیت و یکپارچگی بیشتر حاصل شد و مدل جدید کسب و کار ابری نیزدیدگاه های جدیدی را برای این سازمان ها فراهم آورده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

محاسبات ابری

فرآیند تولید در سازمان

ارائه چارچوبی راهبردی

سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید

 
 
 
 
 
بیان مسئله
سیستم های اجرایی تولید ، سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که عملیات تولید را در کارخانه ها مدیریت می کنند. در طول سالها استانداردها ومدلهای بسیاری برای چنین سیستمهایی پیشنهاد شده است که محدوده آن را مشخص می کنند. فعالیتهای کلیدی این سیستم ها عبارتند از:
 
مدیریت تعریف محصول. این کار شامل ذخیره سازی، کنترل ورژن، تبادل با سایرسیستمها که حاوی داده های اصلی هستند، نظیرقوانین تولید، ، لیست منابع و همه داده هایی که حول محور اینکه یک محصول چگونه تولید می شود. مدیریت تعریف محصول به عبارتی بخشی از مدیریت چرخه حیات محصول است.
مدیریت منابع. مدیریت منابع شامل ثبت، تبادل، و تحلیل اطلاعات منابع است . هدف این کار آماده سازی و اجرای سفارشات تولید با منابع درست است.
زمانبندی فرآیند تولید. این فعالیت شامل زمانبندی تولید به عنوان مجموعه ای از سفارشات کاری است که بتوان نیازمندیهای محصول را پوشش داد. که اینها معمولاً ازبرنامه ریزی منابع سازمان و یا سیستمهای پیشرفته برنامه ریزی و زمانبندی نشات می گیرند تا بتوان استفاده بهینه از منابع محلی داشت.
توزیع سفارشات محصول. براساس نوع فرآیند تولید  این کار ممکن است شامل توزیع بسته های کاری بیشتر، ارسال آنها به مراکز کاری و انجام تنظیمات برای شرایط از پیش تعیین شده  باشد.
 
اجرای سفارشات محصول.  اگرچه اجرای واقعی توسط سیستم های کنترل فرآیند انجام می شود سیستم مدیریت اجرایی تولید بازرسی هایی بر منابع و سایر سیستم ها برای پیگیری فرآیند تولید دارد.
جمع آوری داده های محصول. این کارشامل ذخیره سازی و تبادل داده ها، وضعیت تجهیزات، اطلاعات منابع،  گزارش گیری از محصولات به صورت داده های تاریخی و یا پایگاه داده های رابطه ای است.
تحلیل کارایی محصول. تهیه داده های مفید از داده های خام جمع آوری شده درباره وضعیت فعلی محصول، مرورکارهای در حال اجرا و ارزیابی کارایی محصول در برهه زمانی گذشته.
دنبال کردن و پی گیری محصول. ثبت و احیای داده های مرتبط برای نمایش تاریخچه کاملی از لیست منابع، سفارشات و تجهیزات.
 
 
در سالهای اخیر در کنار مفهوم سیستم های اجرایی تولید، مفهوم سازمان های شبکه ای مطرح شده است، اجزای این سازمان ها موقتاً کنار هم جمع شده تا بتوانند مهارت ها و منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. درسیستم های تولیدی چنین سازمانهایی با رویکرد توزیع شده روبرو هستیم، چیزی که به معنی تولید محصول درست، در مکان درست،هزینه درست، زمان درست، شرایط درست می باشد. زنجیره تامین از تامین مواد خام تا تولید و توزیع و حمل و نقل و انبارداری و فروش محصولات به صورت پراکنده و در نقاط جغرافیایی مختلف صورت می گیرد. ازآنجا که مسئولیت به سازمان های مختلف سپرده می شود در نتیجه کنترل مداوم و هماهنگی برای چنین چرخه حیاتی بسیار پیچیده می شود.کارهای صورت گرفته اغلب به صورت کنترل متمرکز بوده و کمتر کنترل به صورت غیرمتمرکز و توزیع شده صورت گرفته است.
 
هدف اصلی در چنین تولیدی کاهش هزینه ها ، کاهش زمان مدیریت، هرچه ساده تر شدن و یکپارچگی فرآیندها و زیرسیستم ها، تکنولوژی های جدید و به روز رسانی ها است. ضمناً کاهش اتلاف در تولید، سرعت در قابلیت پیکربندی مجدد در قبال رخدادهای منتظره و غیرمنتظره  از دیگراهداف تولید توزیع شده محسوب می-شود.
حال برای تحقق واقعی و بهینه چنین سیستم های تولید توزیع شده ایی، نیازمند به کارگیری فناوری اطلاعات و پردازش توزیع شده هستیم چیزی که امروزه تحت عنوان پردازش ابری با ان آشنا هستیم. پردازش ابری به سرعت در حال تغییرصنایع و سازمان ها برای تحقق اهدافشان می باشد. صنایع تولیدی توسط فناوری اطلاعات و تکنولوژی  های هوشمند در حال توانمند شدن هستند. قدرت اصلی پردازش ابری در فراهم آوردن سرویس محاسبات در لحظه  با قابلیت اعتماد بالا، مقیاس پذیری و قابل دسترس بودن در محیطهای توزیع شده است.
درپردازش ابری  همه چیزتحت عنوان سرویس در نظرگرفته می شود به عبارتی (Xaas) مانند نرم افزاربه عنوان سرویس، پلتفرم به عنوان سرویس، زیرساختاربه عنوان سرویس که این سرویس ها ساختارلایه ای را برای پردازش ابری فراهم می آورند. با توجه به فلسفه طراحی در همه جا تولید در همه جا، نیازمند تبادل اطلاعات در بین سایت های مختلف تولید هستیم لذا پردازش ابری نقش کلیدی در تحقق این فلسفه دارد . 
 
به طور کلی دو نوع اتخاذ پردازش ابری در محیط های تولیدی وجود دارد. یکی اتخاذ مستقیم تکنولوژی های پردازش ابری و دیگری تولید ابری که همان ورژن تولیدی پردازش ابری است. در اکثر روشهای پیشنهادی در اتخاذ پردازش ابری مدیریت به صورت متمرکزصورت گرفته است. لذا هدف غیرمتمرکز و توزیع شدگی مدیریت این سیستم های تولیدی است.
در این پایان نامه هدف ارائه چارچوبی کلان برای مدیریت سیستم های تولیدی است در این چارچوب به ارائه مدل لایه ای با توجه به لایه های مدل پردازش ابری پرداخته ایم. در این مدل سعی می شود ماژول های اصلی سیستم های تولیدی اجرایی استخراج شده و با تطابق این ماژول ها با معماری سرویس گرا چارچوبی یکپارچه ارائه شود. این چارچوب به نحوی است که فرآیندها و رویه های انجام کار را با الهام از مدل پردازش ابری گردآوری می کند و در محیط های توزیع شده ابری راه حلی برای مدیریت سیستم های تولیدی اجرایی در حین عدم تمرکز ارائه می دهد.
 
 
 
 
 
فهرست رئوس مطالب
 
فصل اول- کلیات تحقیق
1
1.1مقدمه 2
1.2 بیان مسئله 2
1.3 هدف  از اجرا 4
1.4 توجیه ضرورت انجام طرح 4
1.5سابقه تحقیق 5
1.6 روش پژوهش و تکنیک های اجرایی 6
1.7استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 6
1.8 ساختار فصول 7
 
فصل دوم- ادبیات موضوع
8
2.1 مقدمه 9
2.2 سیستم های اجرایی تولید 9
2.1.1 توابع اصلی سیستم های اجرایی تولید 9
2.2.2 توابع پشتیبان سیستمهای اجرایی تولید 11
2.2.3 استاندارد95 ANSI/ISA 11
2.3 تولید توزیع شده 13
2.3.1چشماندازها ومفاهیم تولید توزیع شده 14
2.3.2فناوری اطلاعات و تولید توزیع شده 16
2.3.3 توسعه محصول همروند 17
2.3.4 انعطافپذیری و قابلیت پیکربندی مجدد با استفاده از سیستمهای توزیع شده خودمختار 19
2.4 سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده 21
2.4.1راه حلهای فعلی سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده 23
2.4.2الگوهای طراحی جامع برای سیستمهای اجرایی تولید 23
2.4.3تحلیل و مقایسه رویکردهای توزیع شده 26
2.5محاسبات ابری 30
2.5.1نقشها در پردازش ابری 32
2.6اصول معماری سرویس گرا 33
2.6.1 کشف سرویس 35
2.6.2 روش های کشف سرویس 36
2.6.3 معماری های کشف سرویس 38
2.7.جمع بندی 39
 
فصل سوم- مبانی راهکار پیشنهادی
40
3.1 مقدمه 41
3.2 نگاهی کلی 41
3.2.1 تشریح سیستم های اجرایی تولید و طرح مساله در محیط توزیع شده 43
3.2.2 انتخاب الگوهای راه حل(Solution pattern )  های SOMA 44
3.2.3 الگوی راه حل های پیشنهادی توسط SOMA 44
3.2.4 تعریف موجودیت های کلیدی با استفاده از الگوهای طراحی سیستم ها ی توزیع شده 50
3.3  شناسایی سرویس ها 51
3.4 تطابق رویکرد با مدل محاسباتی ابری 53
3.4.1 مراحل چارچوب از دید محاسبات ابری 53
3.4.2 شناسایی سرویسهای سیستمهای اجرایی تولید 56
3.5   ماژولهای اصلی سیستمهای اجرایی تولید تحت عنوان برنامههای کاربردی سرویس گرا 63
3.6 ارتباطات میان ماژولهای مختلف سیستمهای اجرایی تولید 84
3.7 توابع سیستم های اجرایی تولید به عنوان سرویس 94
3.8 سبک معماری مناسب برای کنترل سیستم های اجرایی تولید توزیع شده در ابر 96
3.9 زمانبندی جزئی تحت عنوان سرویس 101
3.9.1 ملزومات تامین کننده ابر 102
3.10 مدیریت منابع به عنوان سرویس 105
3.10.1 ملزومات تعیین کننده سرویس 106
3.10.2 ملزومات سازمانها 108
3.11  نظارت به عنوان سرویس 109
3.12 جمع بندی 110
 
فصل چهارم- ارزیابی روش پیشنهادی
111
4.1 مقدمه 112
4.2 مقایسه رویکرد های فعلی 112
4.3ارزیابی سیستم های اجرایی تولید در محیط ابر و عامل گرا 114
4.4 مطالعه موردی 116
4.4.1 حوزه مطالعه موردی 116
4.4.2 نمونه محصولات مطالعه موردی 117
4.5  سیستم اجرایی تولید جمساز با استفاده از مدل محاسبات ابری 124
4.5.1  مقدمات ابری کردن اجرای تولید 124
4.5.2  پایگاه داده جمساز در محیط ابر 124
4.5.3 زمانبندی و پیگیری به عنوان سرویسهای ابر 125
4.6 ارزیابی فاکتورهای تولید 126
4.6.1 فاکتورهای بهکارگیری فناوری اطلاعات 126
4.6.2 کمبودها و ضعفهای فعلی 127
4.7  سیستم های اجرایی تولیدمبتنی بر  ابرفعلی 133
4.8 جمع بندی 135
 
فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری
136
5.1 خلاصه تحقیق 137
5.2 نتایج تحقیق 138
5.3 مقایسه با سایر چارچوبها 138
5.4 محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده 139
5.5   چالش های مس ابری 139
5.6 آینده سیستم های اجرایی تولید در ابر 141
5.7 اقدامات آتی 142
مراجع و منابع 143
چکیده انگلیسی 147
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 3.1 سرویس- هدف 57
جدول3.2 تجزیه دامنه 61
جدول 3.3 به کارگیری ابر زمانبندی 105
جدول 4.1 مقایسه چارچوب های فعلی 113
جدول 4.2 ارزیابی پایگاه داده جمساز در محیط ابر 125
جدول 4.3 زمانبندی و پی گیری به عنوان سرویس 126
جدول 4.4 دید مشتریان و چارچوب پیشنهادی 128
جدول 4.5 دید مدیران و چارچوب پیشنهادی 129
جدول 4.6  دید بهره وری و چارچوب پیشنهادی 130
جدول 4.7 تحلیل استراتژیک چارچوب فعلی 131
جدول 5.1 مقایسه با سایر چارچوب ها 139
جدول 5.2 سیستم های اجرایی تولید ابری هیبریدی 142
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر و نمودار
11 شکل2.1 توابع اصلی سیستم های اجرایی تولید
12 شکل2.2 مدل لایه  ای سیستم  های اجرایی تولید
13 شکل2.3 مدل عام سیستم های اجرایی تولید در استاندارد ANSI/ISA95
16 شکل2.4تولید هولونی
21 شکل2.5 چالش های تولید توزیع شده
25 شکل2.6 الگوی سفارش-منبع
35 شکل 2.7مدل معماری وب سرویس
43 شکل3.1 نمایی کلی از رویکرد مورد استفاده
46 شکل3.2 ESB
48 شکل3.3 قالب ESB
50 شکل3.4 سرویس های ESB
54 شکل3.5 مدل محاسبات ابری و جایگاه سیستم
55 شکل 3.6 سیستم  های اجرایی تولید توزیع شده
56 شکل3.7 ماژول  های سیستم  های اجرایی تولید  
60 شکل3.8  زیر سیستم  های اصلی سیستم  های ابر
64 شکل 3.9 جستجوی سرویس
65 شکل 3.10 اطلاع رسانی از تغییر سرویس
65 شکل 3.11 ثبت سرویس
66 شکل 3.12 شبه کد ثبت سرویس
67 شکل 3.13   مقداردهی اولیه به منابع
68 شکل 3.14 تغییرات در منابع
68 شکل 3.15 شبه کد تغییر در منابع
70 شکل 3.16 نمودار فعالیت زمانبند
71 شکل 3.17 شبه کد زمانبند
73 شکل 3.18 مدیریت چرخه حیات سفارش
74 شکل 3.19 شبه کد توزیع کننده
76 شکل 3.20 بازرس
77 شکل 3.21 شبه کد بازرس
79 شکل 3.22 پی گیری کننده
80 شکل 3.23 پی گیری کننده
82 شکل 3.24 دریافت گزارش از تحلیلگر
83 شکل 3.25 شبه کد مدیریت داده  های سفارش
84 شکل 3.26 مدیریت سفارش
85 شکل 3.27 نقش میانجی
86 شکل 3.28 مدل اطلاعاتی واسط  ها
87 شکل 3.29 مذاکره میان مدیر منابع و مدیر سفارش
88 شکل 3.30 مذاکره میان مدیریت منابع مختلف
89 شکل 3.31 بخشی از مذاکرات کنترل فرآیند اجرای سفارش
90 شکل 3.32 مذاکرات بین مدیر منابع و بازرس
91 شکل 3.33 مذاکره میان سرویس  های سطح بالاتر و مدیر سفارش
91 شکل 3.34 ارائه گزارش
92 شکل 3.35 مذاکره بین بازرس و مدیر
93 شکل 3.36 مذاکراتی برای کنترل میان چندین مدیر منبع
95 شکل 3.37 همه چیز تحت عنوان سرویس
97 شکل 3.38 مدیریت چرخه حیات سفارش
98 شکل 3.39 ملزومات کاربران، سازمان  ها و تامین کنندگان
99 شکل 3.40 ارکسترازیسون ماژول مدیریت سفارش
101 شکل3.41 چیروگرافی
102 شکل3.42توزیع سرویس  ها در محیط ابر
104 شکل 3.43 مجازی سازی زمانبندی
106 شکل 3.44 مدیریت منابع تولید
110 شکل 3.45نظارت برتخصیص منابع
116 شکل 4.1 مقایسه رویکرد عامل  گرا و محیط ابر
118 شکل4.2 مدل فرآیند سیستم  های اجرایی تولید فعلی
119 شکل 4.3 سیستم اجرایی تولید ابری پیشنهادی
120 شکل 4.4 پروفایل تولید
121 شکل 4.5 مدیریت دستورالعمل تولید
122 شکل 4.6 ایجاد داشبورد دسترسی
123 شکل 4.7 توزیع
134 شکل4.8 شاخص OEE و سیستم اجرایی تولید ابری
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودمنبع این نوشته : منبع
تولید ,سیستم ,اجرایی ,سرویس ,ابری ,توزیع ,اجرایی تولید ,پردازش ابری ,تولید توزیع ,عنوان سرویس ,سیستمهای اجرایی ,سیستمهای اجرایی تولید ,ارائه چا

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

هدف از این پایان نامه ارزیابی مفاهیم و محتوای فیمنیستی در سینمای زنان فیلم ساز ایرانی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 432
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رسانه

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

 
 
چکیده : 
مسأله مشارکت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش  گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشارکت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی که تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را  با کمک ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر کشیده شده و بررسی مضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را  بررسی کند.
 
 با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با 13 تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند،  وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
 
 
واژگان کلیدی :

سینما ایران Iranian cinema

جنبش زنان women’s movement

تحلیل محتوا Content analysis

کارگردان زن women film directors

مضامین فمینیستی feminist themes

 
 
 
 
مقدمه 
در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران مسأله مشارکت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتی‌ تلقی‌ می‌شود. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش  گسترده و بی وقفه ی زنان ایرانی برای حضور و مشارکت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی که تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. سینمای ایران که خود از عرصه های مهم وجدید در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران است یکی از بارزترین عرصه های ورود هم مضامین زنانه وهم کنشگران زن ایرانی است.تا آنجا که بررسی های تاریخی نشان می دهد ؛  همانگونه که با ورود بازیگر زن ایرانی به سینما سرنوشت سینما با ماجراهای جدیدی رقم خورده است ، تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر نیز موجب روشن شدن و ثبت حقایقی در سینمای ایران شده است . 
 
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت  ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر  بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده  است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را  بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
 
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از  نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سویی دستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه  باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران،  مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی کند.  
 
 
 
 
1-2- تعریف مسأله
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و  نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (1388-1357)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هایی هست که اگرچه درمورد  یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند  و در عین حال تفسیر کرده اند.
 
 
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمینه وچارچوب نظری تحقیق در این فصل آمد می توان مهمترین پرسش های تحقیق را در شمار مسایل ذیل دانست:

1. سینمای زنان ایرانی چه مراحلی را پشت سر گذاشته است ؟

2. مظاهر یا نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی چیست؟

3. مضامینی که زنان فیلم ساز ایرانی به آنها پرداخته اند چه ویژگیهای دارند؟

4. آیا بین دیدگاههای زنان فیلمساز ایرانی و دیدگاه های رایج در نظریات فمینیستی تفاوتی وجود دارد ؟

5. آیا خواسته های  سیاسی واجتماعی زنان  در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مطرح شده است یا خیر؟

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1-  مقدمه
1-2- تعریف مسأله
1-3- زمینه نظری
1-4- زمینه های عملی
1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-6-اهداف تحقیق
1-7- چهارچوب نظری تحقیق
1-8- پرسش ها و فرضیه های تحقیق
1-9-جامعه آماری و روش تحقیق 6
 
فصل دوم :مبانی نظری

بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن

2-1-1- مفهوم فمینیسم
2-1-2- سیر تحوّل فمینیسم

2-1-3- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر

2-1-4- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری

بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران

2-2-1- شکل گیری جنبش زنان در ایران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمینیسم در ایران

بخش سوّم: سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم

2-3-1- فلسفه ارتباطی سینما
2-3-2-زنانه شدن هنر
2-3-3- نظریه های فمینیستی فیلم

تئوری فمینیستی فیلم

فیلم و نقش های جنسیتی 
2-3-4- فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان

بخش چهارم: سینمای ایران

2-4-1- شکل گیری سینما در ایران
2-4-2-تحولات سینمای ایران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازیگر
زن در سینما در دهه های چهل و پنجاه 
تغییرات جدید اجتماعی و سینمای متأخر ایران
سینما و انقلاب اسلامی
اصلاحات و کم شدن رنگ نظارت

2-4-2- سینماگری پس از انقلاب و زنان ایرانی

زن و سینما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سیاست
پخش پنجم: پیشنه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
پیشنه تحقیق
یکم: پژوهش های ایرانی
دوّم: پژوهش های خارجی 
2-5-2- چارچوب نظری/ مفهومی تحقیق
2-5-3- سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق
 
فصل سوّم : روش تحقیق و تعریف متغیرها
یکم: روش تحقیق
3-1- پژوهش اسنادی
3-2 - مصاحبه 
3-3- تحلیل محتوا   
دوّم : تعریف نظری و عملیاتی متغیرها   
 
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق   
بخش یکم: تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینما
4-1-1-  تحول مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران 
4-1-2- سینمای زنان در ایران        
سینما و فمینیسم  درایران
ظهور زنان کارگردان در سینمای ایران     
تابو، محدودیت ها و سانسور  

4-1-3- نگاه زن کارگردان ایرانی به موضوعات زنان و فمینیسم       

بخش دوّم : تحلیل محتوای فیلم ها 
4-2-1- معرفی فیلم های کارگردانان زن  
4-2-2- تجزیه و تحلیل فیلم ها
بخش یکم: توصیف یافته ها
بخش دوّم: تحلیل یافته ها      
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری  
5-1- چکیده ی مباحث
5-2- پاسخ به سؤال ها و فرضیه های تحقیق     
5-3- تنگناهای تحقیق و پیشنهادها
 فهرست مآخذ
 ضمیمه  (دستور العمل کد گذاری مضامین فمینیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی)
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودمنبع این نوشته : منبع
زنان ,فیلم ,ایرانی ,تحقیق ,فمینیستی ,سینمای ,زنان ایرانی ,سینمای ایران ,سینمای زنان ,زنان فیلم ,زنان فیلمساز ,زنان فیلمساز ایرانی ,حائز اهمیت فر

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 280
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

 
 
 
پیش گفتار
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
 
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.
 
از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند، در این رساله به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم.
 
 بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال، غرر در معاملات بین المللى بررسى خواهد شد.یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخى از کشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقى، تفاوت هاى اساسى بین حقوق اسلام و قانون برخى از کشورها تبیین شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاعده ی غرر

غرر در معامله

غرر در معامله در ایران

غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی

 
 
 
 
 
فهرست کامل مطالب
پیش گفتار
 
بخش اول:کلیات

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
 

بخش دوم:بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن

مبحث اول قلمرو غرر

گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران

مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله

گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف

مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)

تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده

مبحث چهارم(2) غرر در مورد معامله

گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
- آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
2 - قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
- معلوم بودن مورد معامله
2 - معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (3)
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریکا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها
نتیجه

مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)

 تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى کشور
رأى وحدت رویه
 

بخش سوم :بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس کنوانسیون1980 آنسیترال

مبحث اول کلیات
گفتار نخست مشخصات کلى کنوانسیون بیع بین المللى (1980)
گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون1980

مبحث دوم بررسى غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال

گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون
گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون1980
شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به مورد معامله در کنوانسیون1980 آنسیترال
الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون
ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
شیوه هاى قیمت گذارى کالا در کنوانسیون آنسیترال
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

منبع این نوشته : منبع
گفتار ,مدنى ,حقوق ,معاملات ,مورد ,حقوقى ,قانون مدنى ,مدنى ایران ,گفتار نخست ,مورد معامله ,مطالعه تطبیقى ,المللى براساس کنوانسیون1980 ,آراى فقهاى ا

ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

هدف از این پایان نامه ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران با مطالعه موردی شرکت پست جمهوری اسلامی ایرن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 259
حجم 24 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

(مطالعه موردی :شرکت پست )
 
 
 
 
 
 
چکیده :
در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .
 
در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ،  که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP  را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .
 
تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC  ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با استفاده از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی  EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .
 
 
 
 
کلمات کلیدی : 

رایانش ابری

برنامه ریزی منابع سازمان ابری 

سیستم های اطلاعاتی سازمان

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

 
 
 
 
ضرورت و اهمیت موضوع
سیستم های سازمانی بواسطه طبیعتی که در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ آن حاکم می کنند . با وجود اینکه ممکن است در برخی موارد ، مجز ا بودن برخی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشد، اما ا ین سیستم ها، سازمان را به سمت یکپارچگی هر چه بیشتر از لحاظ اطلاعاتی سوق می دهند . از سوی دیگر این سیستم ها، اجرای فرایندهای عمومی را به سازمان دیکته می کنند، درحالیکه ممکن است اجرای برخی از فرایندها بصورت خاص برای سازمان، مزیت های رقابتی خاصی ایجاد کرده باشد.
 
اگر سازمانی بدون توجه داشتن به الزامات سازمانی و تجاری اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نماید، رویای یکپارچگی اطلاعات برای آن تبدیل به کابوسی دردناک خواهد شد . ممکن است منطق سیستم با منطق کسب وکار سازمان در تعارض باشد که این موضوع منجر به صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن مزایای رقابتی سازمان شده و یا اینکه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حرکت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزایای متعددی که پیاده سازی سیستم های سازمانی به همراه دارند ، اما ریسک پیاده سازی آنها نیز بالاست و مدیرانی که تصمیم به اجرای چنین سیستمی در سازمان خود دارند، باید توجه داشته باشند که شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.
 
درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .
برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد. 
در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، باید شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد بررسی و پژوهش قرار داد.
 
 
 
 
 
 
فهرست رئوس مطالب 
1 فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) 1
1 مقدمه 2
2 ضرورت و اهمیت موضوع 2
3 هدف از تحقیق 3
4 پرسشها و فرضیات تحقیق 4
5 مدل مفهومی تحقیق 5
6 محتوای تحقیق در فصول آینده 5
 
2 فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) 7
1 مقدمه 8
2 سیستم های اطلاعاتی 8
2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی 8
2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان -  ERP 9
2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM 9
2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS – 10
2.2.5عمده مشکلات سازمان ها  قبل از سیستم های اطلاعاتی 11
2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان 12
2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان 13
2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان 14
3 برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) 15
2.3.1تعریف ERP 15
2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) 15
2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید 17
2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان 19
2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری 20
2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی 21
2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 23
4 برنامه ریزی استراتژیک 25
2.4.1برنامه ریزی 25
2.4.2برنامه ریزی و تغییر 25
2.4.3استراتژی 25
2.4.4برنامه ریزی راهبردی 26
2.4.5مدیریت استراتژیک 27
2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک 27
2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک 28
2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک 28
2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان 29
2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک 29
2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 30
2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات 31
2.4.8مراحل کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی 32
2.4.9روش های تحلیل استراتژی 32
2.4.9.1تحلیل  swot 34
2.4.9.2مدل x 34
2.4.9.3هدایت کسب و کار 34
2.4.9.4استراتژی بازار 34
2.4.9.5نیروهای رقابتی 35
2.4.9.6تحلیل سبد محصولات 35
2.4.9.7تحلیل محیطی 36
2.4.9.8تحلیل دانش 36
2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن 37
2.4.10.1دیدگاه مالی 39
2.4.10.2دیدگاه مشتری 40
2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی 40
2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان 41
2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا 42
2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y 54
2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) 58
5 مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64
2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing 64
2.5.1.1مزایای محاسبات تورین 64
2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین 65
2.5.2معماری سرویس گرا 66
2.5.3رایانش ابری 67
2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین 68
2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی 69
2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین 70
2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین 71
2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر) 74
2.5.3.6مدل های استقرار 77
2.5.3.6.1 ابر خصوصی Private 77
2.5.3.6.2 ابر عمومی Public 78
2.5.3.6.3 ابر ترکیبی Hybrid 78
2.5.3.6.4 ابر انجمنی Community 78
2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose 78
2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی 79
2.5.3.7.1 IaaS 79
2.5.3.7.2 PaaS 80
2.5.3.7.3 SaaS 81
 
3 فصل سوم (روش تحقیق) 82
1 مقدمه 83
2 نگاه کلی 83
3 ماهیت مدل CLOUDERP 85
3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر 85
3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر 87
3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟ 87
3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟ 88
3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی 93
3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه ...؟ 94
3.3.2.5چالش های مطرح  برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟ 95
3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP  (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی) 96
3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud 98
4 ارائه متدولوژی مناسب 100
3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی  101
 
4 فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق) 109
1 مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 110
2 آشنایی با روند سیرمرسولات پستی 111
4.2.1مرحله قبول   111
4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی  112
4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل  112
4.2.4مرحله توزیع  112
3 بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی ) 113
4.3.1توصیف وضعیت فعلی  113
4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) : 125
4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی) 125
4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات 127
4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری 130
4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان 133
4 بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی 147
 
5 فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158
1 خلاصه تحقیق 159
2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی 159
3 محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده 160
4 اقدامات آتی 161
 
6 پیوست –  منابع و مآخذ 162
 
 
 
 
فهرست جداول
 
1 جدول 1-2 مقایسه نسل های مختلف سیستم های اطلاعاتی 10
2 جدول2-2 سیر تکامل ERP  16
3 جدول 3-2  مقایسه روش های تحلیل استراتژی  33
4 جدول 4-2 بیان دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 37
5 جدول 5-2 فرایند تشخیص فرایند های کلیدی شرکت[6] 50
6 جدول 6-2 مشخص نمودن سطوح بلوغ زیر فرایند های مدیریت انبار و تدارکات در شرکت 51
7 جدول 7-2 طراحی نقشه استراتژیک 1- شرکت رضا نور 52
8 جدول 8-2 طراحی نقشه استراتژیک 2-شرکت رضا نور 52
9 جدول 9-2 مدل های برنامه ریزی استراتژیک بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی 54
10 جدول 10-2 مقایسه متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان[12] 58
11 جدول 11-2 فازهای اصلی متدولوژی EAP  و خروجی ها[12] 60
12 جدول 12-2 انواع خروجی های فازهای EAP [12]  61
13 جدول 13-2 انواع تقسیم بندی مدل های رایانش ابری 69
14 جدول 14-2 تعاریف واژگان مرتبط با رایانش ابری[23] 73
15 جدول 15-2 مقایسه مدل های استقرار رایانش ابری 77
16 جدول 16-2 مقایسه مدل های سرویس های اصلی ارائه شده در رایانش ابری 79
17 جدول 17-2 سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس[2و13] 80
18 جدول 18-2 سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس[2و13] 80
19 جدول 19-2 سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس[2و13] 81
20 جدول 1-3 سطوح مدل برای دستیابی به سیستم های اطلاعاتی ابری 96
21 جدول 2-3 مسئولیت های وابسته به مدیریت سرویس های رایانش ابری 97
22 جدول 3-3 ماهیت استراتژیک Cloud 103
23 جدول 4-3 آنالیز SWOT یا TOWS، رایانش ابری 104
24 جدول 5-3 آنالیز SWOT یا TOWS، سیستم های منابع سازمان 104
25 جدول 6-3 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 105
26 جدول 7-3 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 106
27 جدول 8-3  مجموع امتیازات هر فرایند نسبت به معیارها توسط هر کدام از خبرگان (کارشناس 1) 106
28 جدول 9-3 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 107
29 جدول 1-4 نقشه استراتژیک شرکت پست 118
30 جدول 2-4 بررسی وضعیت استراتژی ها طبق مدلSWOT 119
32 جدول 3-4 معماری داده - ارتباطات بین موجودیت ها  و فرآیند CRUD 137
33 جدول 4-4 معماری سیستم های کاربردی - ماتریس ارتباط سیستم به فرآیند 137
34 جدول 5-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا - وضعیت فعلی 138
35 جدول 6-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – با در نظر گرفتن شرایط سیستم های منابع سازمانی ابری 139
36 جدول 7-4 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 141
37 جدول 8-4 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 144
38 جدول 9-4 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 145
39 جدول 10-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با CloudERP 148
40 جدول 11-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با ERP  و BSC 149
41 جدول 12-4 مقایسه یافته های این پژوهش و کارهای مرتبط (استفاده از تکنولوژی ابر برای منابع سازمان) 150
42 جدول 13-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی– مقایسه با سیستم های منابع سازمان 151
43 جدول 14-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با مدل های تحلیل استراتژیک 151
44 جدول 15-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 152
45 جدول 16-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی–مقایسه با مدل برنامه ریزی مبنا (دیدگاه های فرایند و استراتژی)
46 جدول 17-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با مدل های برنامه ریزی استراتژیکی که بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی هستند 152
47 جدول 18-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی-مقایسه با متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان  153
48 جدول 19-4 قیمت های ارائه شده برای پیاده سازی سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
49 جدول 20-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری در زمینه سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
50 جدول 21-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های ماشین های مجازی (شرکت تبیان) 154
51 جدول22-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های فضای ذخیره سازی (شرکت تبیان) 154
52 جدول 23-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های خدماتVPC (شرکت تبیان) 155
53 جدول 24-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا 156
54 جدول 25-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت تبیان) 156
55 جدول 26-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت مایکروسافت) 157
56 جدول 27-4 مقایسه ای بین (نیازهای کمی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158
57 جدول 28-4 مقایسه ای بین (نیازهای کیفی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158
 
 
 
 
فهرست تصاویر و نمودار
 
1 شکل 1- 1 روش انجام این تحقیق
2 شکل 1-2 چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان[4]  14
3 شکل2-2 سیر تکاملی ERP[4] 16
4 شکل 3-2 میزان تمایل به نسخه های مختلف برنامه ریزی منابع سازمان  22
منبع
سیستم ,جدول ,برنامه ,سازمان ,ریزی ,استراتژیک ,برنامه ریزی ,ریزی استراتژیک ,رایانش ابری ,منابع سازمان ,ریزی منابع ,بیان خصوصیات راهکارهای ,ریزی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

دانلود پایان نامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات منطقه 3 تهران


مشخصات فایل
تعداد صفحات 240
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

 
 
*هدیه:ضمیمه شدن پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی
         :ضمیمه شدن تجزیه و تحلیل های کامپیوتری
 
 
چکیده
مدیریت مشارکتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است،زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجراء می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن مشارکت  موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد .لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشارکتی ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
 

توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی، پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است. ازدهه 1980 به بعد، نگرش مدیران و محققان نسبت به سازمان تغییرکرده است وتجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازتخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده است . امروزه با استفاده از این نگرش، سازمانهای مختلف در سراسر جهان به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند و در زمینه بهره گیری از چالش های محیطی، برای پویا کردن فرهنگ سازمانی تلاش می کنند. موفقیت چشمگیر دهه های اخیر، سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد ( روحی عزیزی و همکاران، 1382).

     سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی، واحد ها و سلسله مراتب است . یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و ... است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری باهم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است . لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشدوهر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر واقع نمی شود،  در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد .

 

واژگان کلیدی:

سبک رهبری

فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی

نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی 

 
 
 
مقدمه
در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری ، یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی ، ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است . موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر ، بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد .در یک سازمان ، مدیران ، تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات ، تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها ، مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد . در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان ، خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد . 
 
از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است ، سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید . بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است . در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود . در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود . 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات
مقدمه 
- بیان مساله
- اهمیت وضرورت تحقیق
- اهداف پژوهش
-- اهداف کلی 
-- اهداف جزئی 
- سوالات پژوهش
- فرضیات پژوهش 
-- فرضیه اصلی 
-- فرضیات فرعی 
- قلمرو تحقیق 
- تعاریف عملیاتی واژه های و اصطلاحات 
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق 

بخش اول : فرهنگ سازمانی 

مقدمه 
- تعریف فرهنگ
- تعریف سازمان
- حوزه های فرهنگ

- تاریخچه فرهنگ سازمانی 

- منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان

- اهمیت فرهنگ سازمانی 
-پویایی فرهنگ سازمانی 
- تعاریف فرهنگ سازمانی 

- تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی 

-- دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت 

-- فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها  
--- خرده فرهنگ های افقی 
--- خرده فرهنگ های عمودی 
-- دیدگاه جفری سانن فلد
-- انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی
-- دیدگاه چارلز هندی 
- سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی 
- سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین
- مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ 

-ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت

--ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین
- ابعاد فرهنگ سازمانی 

- عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان

- الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی
-- الگوی (AGIL) پارسونز
--الگوی ویلیام اوشی
-- الگوی لیت وین و استرینگر
-- الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی
-- الگوی کرت لوین
-- مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی
-- مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی
-- دیدگاه بارون و والترز
-- الگوی پیترز و واترمن
- مدیریت فرهنگ سازمانی

- فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی

- مولفه های فرهنگ سازمانی

--خلاقیت فردی
-- حمایت مدیریت
-- تعلق سازمانی
-- سازش با پدیده تعارض
-- سبک رهبری
 

بخش دوم: مدیریت مشارکتی 

--مشارکت 

--مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی 

--سیر تکوین مدیریت مشارکتی 

--سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشارکتی در ایران 

--مبانی فکری مشارکت 
--اهداف مدیریت مشارکتی 
--انواع مشارکت 
--پیش نیازهای مشارکت 
-- درجات مشارکت 
-- درجات مشارکت و سلسله مراتب نیازها 

-- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 

-- ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو 
-- مهارت های لازم برای مدیریت مشارکتی 
--فرهنگ مدیریت مشارکتی 
-- ابعاد مشارکت 

--سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشارکتی 

-- اهرم های ضروری برا ی حرکت به سوی مدیریت مشارکتی 
-- برنامه ها و فنون مدیریت مشارکتی 
-- مهندسی مجدد سازمان ها و مشارکت             
-- الگوی مشارکت فراگیر                                    
-- عملکرد مدیریت مشارکتی         

-- نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان 

-- مزایای مدیریت مشارکتی 
-- دیدگاههای موافقان و مخالفان مشارکت  
-- پیش فرضهای نادرست درباره مشارکت کارکنان              
-- موانع مشارکت از دیدگاه دانش مدیریت       
-- موانع فرهنگی مشارکت                                                              
-- موانع مشارکت در بخش دولتی                   
-- روش های غلبه نمودن بر موانع مشارکتی              
بخش سوم: پیشینه تحقیق
-- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 
-- چهارچوب نظری تحقیق 
 
فصل سوم : روش تحقیق 
مقدمه 
-روش تحقیق
- چارچوب آماری
-طبقه بندی تحقیقات 
- تحقیق میدانی   
- روش تحقیق همبستگی                                                             
- متغیرهای تحقیق    
- روش های جمع آوری اطلاعات 
- روش مقیاس بندی 
- روایی و پایایی پرسشنامه                                 
     - جامعه و نمونه آماری 
- روش های نمونه گیری      
-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
آمار توصیفی 
آمار استنباطی 
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
بخش اول : نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
بخش دوم : پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق 
پیشنهادات برای تحقیقات آتی 
محدودیت های تحقیق 
منابع و مأخذ 
 
 
 
فهرست اشکال ، جداول و نمودارها
 
شکل 2-1 : منابع و منشاء فرهنگ سازمانی 16
شکل 2-2 : ابعاد آشکار و پنهان فرهنگ سازمانی       28
شکل 2-3 : سطوح فرهنگی و تعامل آنها          29
شکل 2-4 : مدل پویایی فرهنگی                33
شکل 2-5 : تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردو رضایت مندی  48      
  شکل 2-6 : فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی         55
شکل 2-6 : چارچوب کلی پژوهش                       121
جدول 2-1: فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت             26
جدول 2-2: مقایسه سه نوع فرهنگ سازمانی متفاوت      45
جدول 2-3: مفهوم مشارکت از دیدگاه های مختلف         66
جدول 2-4: نکات کلیدی در دیدگاه های فکری مشارکت    71
جدول 2-5: مشارکت در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ   83
جدول 2-6: نحوه تاثیر عوامل محیطی بر تصمیم گیری در سازمان  84
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد     135
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن افراد      136
جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد      137
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت افراد      138
جدول 4-5: جدول توصیفی جنسیت افراد   140
جدول 4-6: جدول آزمون من ویتنی  141
جدول 4-7: جدول توصیفی سن افراد 142
جدول 4-8: جدول آزمون کروسکال والیس  143
جدول 4-9: جدول توصیفی جنسیت  144
جدول 4-10: جدول آزمون کروسکال والیس 145
جدول 4-11: جدول توصیفی جنسیت  146
جدول 4-12: جدول آزمون کروسکال والیس 147
جدول 4-13: جدول مشخصات آماری متغیرها  148
جدول 4-14: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی  149
جدول 4-15: جدول مشخصات آماری متغیرها  150
جدول 4-16: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان حمایت مدیران و مدیریت مشارکتی    150
جدول 4-17: جدول مشخصات آماری متغیرها  152
جدول 4-18: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک رهبری و مدیریت مشارکتی  152
جدول 4-19: جدول مشخصات آماری متغیرها  153
جدول 4-20: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان تعلق سازمانی و مدیریت مشارکتی  154
جدول 4-21: جدول مشخصات آماری متغیرها   155
جدول 4-22: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سازش با پدیده تعارض و مدیریت مشارکتی  156
جدول 4-23: جدول مشخصات آماری متغیرها  157
جدول 4-24: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان خلاقیت فردی و مدیریت مشارکتی  157
جدول 4-25: جدول نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن میان مدیریت مشارکتی و عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی  158
جدول 4-26: جدول آزمون وجود همبستگی خطی  159
جدول 4-27: جدول آزمون رگرسیون چند متغیره  160
جدول 4-28: جدول محاسبه ضریب تشخیص  161
جدول 4-29: جدول میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمان  162  
جدول 4-30: جدول معنی دار بودن آزمون فریدمن  162
نمودار 2-1 :نمودار سیر تحول مدیریت مشارکتی               68 
نمودار 2-2 : نمودار درجات مشارکت                77
نمودار 2-3 : نمودار پیوستار درجه مشارکت            78
نمودار 2-4 : نمودار رابطه بین درجات مشارکت و نیازها بر مبنای نظریه رهبری هرسی و بلانچارد  80                         
نمودار 2-5 : نمودار رابطه درجه مشارکت با نیاز غالب    81
نمودار 2-6 : نمودار ابعاد تصمیم گیری سازمانی          88
منبع
جدول ,فرهنگ ,سازمانی ,مدیریت ,نمودار ,سازمان ,فرهنگ سازمانی ,مدیریت مشارکتی ,مدیریت مشارکتی  ,جدول آزمون ,فرهنگ سازمانی  ,آزمون همبستگی اسپیرم

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

در دانلود پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی به بررسی زمینه های مشارکت و راهکارهای ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات 470
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

(بررسی زمینه های مشارکت و راهکارها)

 
 
***هدیه: ضمیمه شدن دو پرسشنامه اختصاصی پایان نامه
 
 
 
چکیده: 
تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی درفعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی  می باشد و جمعیت مورد مطالعه شامل 160 نفر از اعضای شورهای اسلامی روستایی و 60 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کوهدشت می‌باشد و از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی روستایی برابر 89/0 و اعتبار پرسشنامه کارشناسان ترویج کشاورزی برابر 94/0 محاسبه شده است.
 
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی نشان می دهد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، میزان درآمد از کشاورزی، اعتقاد به مفید بودن برنامه های ترویج، ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی، استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی و استفاده از مجلات و نشریات ترویجی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های  اسلامی روستایی پیرامون زمینه های مشارکت شان در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب شغل اصلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر حسب نوع مالکیت وعضویت یا عدم عضویت در شوراهای اسلامی دوره های قبل اختلاف معنی داری بین دو دیدگاه وجود ندارد.
 
  نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی نشان می دهد که بین سطح تحصیلات ، سابقه فعالیت در ترویج کشاورزی و میزان ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود داد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های مشارکت اعضاء شورای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر اساس پست سازمانی و محل تولد تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های اسلامی روستایی وکارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های (توانایی های) مشارکت اعضای شورا های اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر میزان مشارکت بین دو دیدگاه اختلاف معنی داری وجود دارد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

راهکارهای مشارکت

شوراهای اسلامی روستایی

فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی

 
 

 مقدمه

اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین و حتی تنها منبع تولید غذا برای تمامی انسانهای کره خاکی غیر قابل اغماض است با وجود نرخ فزاینده جمعیت انسانی اهمیت این بخش بیش از پیش نمود پیدا می کند و این در حالی است که متفکران در جستجوی افزایش بهره وری آن از طرق مختلف هستند. در این میان ترویج کشاورزی به عنوان مهمترین ابزار دستیابی به این هدف، مورد تاخت و تازهای بسیاری قرار می گیرد.

تاریخ نسبتاً کوتاه آن مبین این واقعیت است که این نهاد رسمی در طول نیم قرن گذشته پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و مفاهیم، ابعاد، اهداف، استراتژی ها و ساختار و نقش و جایگاه آن در توسعة کشاورزی همواره در سطح جهان در بسیاری از کشورها بارها مورد تجدیدنظر و بازتعریف مجدد قرار گرفته است به نحوی که خوش بینی ها، انتظارات و برداشتهای رمانتیک از اثربخشی آن در اواخر دهة 1950، دهة سیاستهای مبتنی بر رشد به تدریج کم رنگ تر شده و ایدة ترویج تا حد زیادی تحت الشعاع برنامه ها و رهیافتهای عمران اجتماعی قرار گرفته است. در طول دهة 1960 ترویج همگام با عمران اجتماعی در فراز و نشیب سیاست ها و استراتژی های نه چندان پایدار توسعه کشاورزی روستایی و تحت شرایط بی ثبات اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشورها و مناطق مختلف جهان در افق اهداف و ایده آلهای خود به حرکت بطئی ادامه داد و در اوایل دهة 1970 زمانی که عمدتاً تحت لوای ایده و الگوی توسعه روستایی ـ کشاورزی جامع یعنی مدل توسعه ای برتر این دهه قرار داشت بیشترین حملات و انتقادات را تحت عنوان ترویج متعارفی متوجه خود ساخت اما از آنجا که هیچگاه نمی توان در اهمیت رسالت و نقش اساسی ترویج یعنی انتقال تکنولوژی و توسعه منابع انسانی در فرایند توسعه کشاورزی به صورت جدی و مسرانه تردید نمود بار دیگر در دهه 1980 که برخی آن را دوره تجدید حیات ترویج جهانی می دانند مورد توجه و اقبال بین المللی قرار گرفت. این سازمان ها همراه با برخی کشورهای غربی از آن زمان به طور جدی تری در امر ترویج دخالت نمود و تلاش های چشمگیری در تعریف مجدد مفاهیم، اهداف سیاست ها و جمع بندی تجربیات و معرفی الگوها و رهیافتهای جدید داشته اند(حسینی،1375). 

َمکتب ترویج به عنوان یک نهاد آموزشی، پیوسته و وابسته به مردم است و در واقع اصالت و اشتهار آن هم ناشی از همین پیوستگی و وابستگی می باشد، بدین مناسبت در هر موقعیتی که ترویج از مردم و نهادهای مردمی فاصله گرفته باشد دیگر نمی توان از آن تلقی یک مکتب ترویجی داشت، تشکل سازمانی ترویج برای استحکام   موقعیت خدماتی خود در روستا می باید با تشکلهای موجود در روستا به منظور مبادله اطلاعات و مشاوره و همکاری در ارتباط مستقیم و مستمر باشد(شهبازی، 1375).از سویی می دانیم که یکی از ارکان اساسی ترویج تعاون و همیاری است بنابراین ترویج به عنوان عامل تسریع بخش توسعه کشاورزی زمانی در این راه موفق خواهد بود که مشارکت مردم محلی در تمام فعالیت های آن به عنوان یک اصل مهم حفظ شود.

یکی از متداول ترین شیوه های مشارکت مردم، در فعالیت های ترویج و توسعة کشاورزی مشارکت در قالب نظام مشارکت محلی می باشد. که شوراهای اسلامی روستایی نمونه بارز آن به حساب می آیند.شوراهای روستایی یکی از مهمترین جلوه های مشارکت جمعی در نقاط روستایی اند. شوراهای روستایی از لحاظ اصولی و نظری واجد سه قابلیت مهم اند که منطبق است بر الزامات پارادایم جدید توسعه:

1. تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه اجتماعی در نقاط روستایی کشور

2. شوراهای روستایی مهمترین سازوکار برای تقویت دموکراسی در روستاها به شمار می آید

3. شورای روستایی راهی برای توانمندسازی مردم روستاهاست(زاهدی،1381).

شورای اسلامی روستایی از جمله نهادهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی ارکان طاغوتی رژیم پهلوی و تغییر در تمام سطوح مدیرتی کشور، در اغلب روستاها به صورت خودجوش و با انتخاب افرادی که عمدتاً در سنین جوانی بودند. برای گردش امور روستا و جبران خلاء ناشی از فقدان مدیریتی جامعه روستایی تشکیل شده و جایگزین نظام مدیریتی سابق از جمله:  مالک، خان، انجمن عمران ده، کدخدا، خانه انصاف و سپاهیان(بهداشت، دانش، ترویج و آبادانی و عدالت) گردید.

تشکیل شوراهای اسلامی و گسترش نهادهای مدنی و سپردن کارها به دست مردم از جمله مسائلی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فراز و نشیب هایی را به خود دیده که در چند سال اخیر با عنایت و توجه بیشتری دنبال می شود: اجرای برنامه های توسعه روستایی از طرف نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های دولتی با رویکرد جلب مشارکت مردم و استفاده از توان و ظرفیت روستاییان و آمادگی خود روستاییان برای جبران عقب ماندگی روستاها و فضای عمومی سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، ذهنیت ها را معطوف به تشکیل شوراهای اسلامی روستایی برای تحقق و اجرای برنامه های توسعه روستایی نمود که در دنبال همین شرایط و به خاطر حضور جهاد سازندگی در روستاها، مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی را تصویب و انجام انتخابات شورای اسلامی روستایی را به جهاد سازندگی واگذار نمود(بنار، 1381).

اولین دورة شوراها در سال 1365 خاتمه یافت در این سال قانون شوراها مورد اصلاح قرار گرفت ولی بنا به دلایل متعدد تا سال 1375 اجرای آن متوقف شد در سال 1375 قانون شوراها مجدد اصلاح گردید و اصلاحیه آن مورد تصویب قرار گرفت و اجرای آن در سال 1377 انجام پذیرفت. در اسفندماه 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی تحت نظارت فرمانداری های هر شهرستان و زیرنظر وزارت کشور برگزار شد. دومین دوره آن نیز در اسفندماه 1381 در سراسر کشور و به شکل گسترده انجام پذیرفت و در این دو دوره عملاً دیگر جهاد سازندگی نقشی در انتخابات و مسایل دیگر مربوط به شوراها نداشته و ندارد(امیرانی، 1378).

پس شوراهای اسلامی روستایی کنونی بعنوان یک نهاد مشارکتی دارای قابلیتها و توانمندیهای بسیاری در زمینه های مختلف کشاورزی و سرانجام حرکت به سمت توسعه کشاورزی دارند.

مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در زمینه های فوق الذکر نتایج زیادی را به همراه دارد از جمله:

1. جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی کشاورزی

2. تحقق بخشیدن به اصل مشارکت مردمی به عنوان یک اصل مهم در ترویج کشاورزی

3. استفاده بهینه از قدرت نفوذ این نهاد مردمی به لحاظ شناخت کافی آنان نسبت به فرهنگ، آداب و سنن مردم محلی در جهت مشارکت مؤثر در فعالیت های کشاورزی و سرانجام نیل به سوی توسعه کشاورزی

4. همکاری در شناسایی مسائل و مشکلات کشاورزان و تعیین نیازهای آموزشی و ترویجی آنها

5. همکاری در طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و ترویجی متناسب با نیازهای منطقه

6. همکاری با بخش ترویج جهاد کشاورزی بعنوان مروج مردمی و مددکار ترویجی

7. شناسایی و معرفی اراضی و باغات مناسب جهت اجرای طرحهای نمایشی ترویجی (مکان یابی مناسب برای احداث، تشویق کشاورزان و ...) و نظارت بر حسن اجرای این گونه طرحها و...

و از طرفی راهکارهای متعددی برای تقویت حضور هرچه مفیدتر این نهاد محلی و مردمی وجود دارد از جمله:

- تثبیت و پذیرفته شدن فرهنگ تفویض اختیار و سپردن امور مربوط به مردم در روستاها به شوراهای اسلامی روستایی بعنوان یک نهاد خالص مردمی

- پذیرفتن این اصل توسط دولت که شوراهای روستایی، ظرفیت، توانمندی و آمادگی برای پذیرش مسئولیت و نقش و تحرک بیشتر برای تصدی گری امور مختلف روستا بصورت جایگزین بخشی دولت را در خود سراغ دارد و...

با توجه به مطالب مذکور و نیز تحولات و پیشرفتهایی که امروزه در زمینه توسعه کشاورزی و نقش ترویج مشارکتی در رسیدن به این توسعه و سرانجام پایداری در کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی و سرانجام توسعه اقتصادی و در آخر توسعه ملی داریم، ضروری است مشارکت نهادهای محلی و مردمی نظیر شوراهای اسلامی روستایی جلب شود. به منظور استفاده بهینه و مطلوب از تواناییهای بالقوه این نهاد در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی، قبل از مشارکت دادن آنها بایستی زمینه ها و راهکارهای مشارکت آنها در این بخش با توجه به وظایف و اختیارات قانونی آنها به طور دقیق و شفاف مورد شناسایی قرار گیرد. تحقیق حاضر در پی نیل به این اهداف است. 

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل 1: طرح تحقیق
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مسئله 5
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 اهمیت موضوع 7
1-5 محدوده های تحقیق 8
1-6 محدودیت های تحقیق 10
1-7 تعاریف عملیاتی 10
1-8 جمع بندی ونتیجه گیری 12
 
فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه13
2-2 مشارکت14
2-2-1 مفهوم مشارکت 14

2-2-2 عناصر مشارکت 15

2-2-3 انواع مشارکت 16
2-2-4 اهداف مشارکت 19
2-2-5 اهمیت مشارکت 19
2-2-6 ابزار مشارکت 21
2-2-7 عوامل مؤثر درمشارکت 23
2-2-8 زمینه های مشارکت روستاییان 24
2-2-9 پایدار سازی مشارکت 24

2-2-10 اهداف ویژه مشارکت مردمی 25

2-2-11 شیوه های مشارکت مردمی 26

2-2-12 تجربیات سایر کشورها در زمینه مشارکت روستاییان 27

2-2-13 مروری کوتاه بر مشارکت در جامعه روستایی ایران31
2-2-14 مشارکت سنتی در مقابل مشارکت جدید 34
2-3 ترویج کشاورزی 36
2-3-1 تعاریف ترویج 36
2-3-2 ماهیت ترویج کشاورزی 39
2-3-3 اهمیت و گستره ترویج 39
2-3-4 فلسفه ترویج 39
2-3-5 اصول ترویج 41
2-3-6 اهداف ترویج 42

2-3-7 پیشینه ترویج وآموزش کشاورزی در جهان و ایران43

2-3-8 رهیافت های ترویج 47

2-3-9 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر کشاورزان48

2-3-9-1 رهیافت ارزیابی روستایی مشارکتی 48
2-3-9-2 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی49
2-3-9-3 رهیافت تسهیم هزینه 50
2-3-9-4 رهیافت کشاورز-اول- و آخر 51
2-3-9-5 رهیافت مشارکتی ترویج کشاورزی 52
2-3-10 مفهوم مشارکت در مباحث ترویج 53
2-3-11 مشارکت از دیدگاه صاحبنظران ترویج 54

2-3-12 مفهوم ترویج مشارکتی 56

2-3-13 اهمیت مشارکت عمومی در برنامه های ترویجی57
2-3-14 ترویج آمرانه و مشارکتی 58
2-3-15 سازمانای غیر دولتی و ترویج 59
2-4 توسعه64
2-4-1 توسعه پایدار 64
2-4-2 توسعه کشاورزی 65
2-4-3 مشارکت و توسعه پایدار 67
2-4-4 رهیافت های مشارکتی در توسعه 69
2-4-5 جلب مشارکت مردم در طرح های توسعه 69
2-4-6 مشارکت مردم در توسعه کشاورزی 70

2-4-7 حرکت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی71

2-4-8 ترویج و رویکرد آن به مقوله توسعه 74
2-4-9 نقش تشکل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی 74
2-5 تشکل های محلی 76
2-5-1 اهمیت تشکل های مردمی و محلی 76
2-5-2 جایگاه مشارکت مردمی در تشکل های محلی روستایی 78

2-5-3 مزایای مشارکت در قالب شوراها و انحمن های محلی 79

2-5-4 رابطه مستمر ترویج و تشکل های مردمی 80
2-5-5 تجربه کشورها راجع به شوراهای محلی 81
2-6 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن82
2-7 شوراهای روستایی 92
2-7-1 مفهوم شورا92
2-7-2 اهداف شوراها 93
2-7-3 وظایف شوراهای اسلامی روستایی 95

2-7-4 ویژگی های شوراهای اسلامی 97

2-7-5 شوراها به عنوان یک سازمان محلی 98
2-7-6 شرح نظام شورایی در برخی از کشورها 99
2-7-7 تاریخچه تشکیل شورا در ایران 102

2-7-8 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی 102

2-7-9 شوراهای اسلامی و تمرکززدایی 104
2-7-10 شوراهای روستایی به عنوان سازوکار مشارکت روستاییان 105
2-7-11 نقش و کارکرد شوراها در توسعه روستایی کشور106

2-7-12 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشارکتی در توسعه روستایی108

2-7-13 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش کشاورزی 109
2-7-14 اشکال مشارکت کشاورزان در فعالیتهای ترویجی110
2-7-15 سابقه همکاری و مشارکت نیروهای پیشرو محلی در ترویج کشاورزی 110
2-7-16 نقش شوراها در جلب مشارکت مردم در فعالیتهای ترویج کشاورزی 112
2-7-17 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها113
2-7-18 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا 114
2-7-19 موانع فراروی شوراها 115
2-8 پیشینه تحقیق116
 
فصل3 :روش تحقیق
3-1 مقدمه127
3-2 روش و نوع تحقیق 127
3-3 جامعه آماری127
3-4 روش نمونه گیری 129
3-5 تعیین حجم نمونه 129
3-6 متغیر های تحقیق 130
3-7 فرضیات تحقیق 131
3-8 ابزار تحقیق136
3-9 روایی پرسشنامه 136
3-10 پایایی پرسشنامه 136
3-11 روشهای جمع آوری اطلاعات 137
3-12 منابع جمع آوری اطلاعات 138
3-13 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 138
 

فصل 4 :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه142
4-2 آمار توصیفی142

4-2-1 ویژگی های فردی اعضای شوراهای اسلامی روستایی 143

4-2-2 ویژگیهای فردی کارشناسان 163
4-2-3   بررسی دیدگاه ها و نظرات  تطبیقی کارشناسان ترویج  و اعضاء شوراهای اسلامی روستایی 169
4-2-4 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه اعضای شوراهای اسلامی ) 175
4-2-5 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی  ) 234
4-3 آمار تحلیلی299
4-3-1   فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی299
4-3-2  فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی308
4-3-3  فرضیه های مربوط به اختلاف دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی و اعضاء شوراهای اسلامی 313
 
فصل 5:خلاصه ، نتایج و پیشنهادات
5-1 خلاصه317
5-2 نتیجه گیری319
5-2-1 نتایج حاصل از یافته های توصیفی319
5-2-2 نتایج حاصل از یافته های تحلیلی325
5-3 پیشنهادات330
5-4 پیشنهاد جهت تحقیقات آتی333
منابع مورد استفاده334
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

منبع این نوشته : منبع
ترویج ,مشارکت ,کشاورزی ,روستایی ,توسعه ,اسلامی ,شوراهای اسلامی ,توسعه کشاورزی ,اسلامی روستایی ,ترویج کشاورزی ,شوراهای روستایی ,شوراهای اسلامی

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران


مشخصات فایل
تعداد صفحات 308
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی محیط زیست

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

 
*قابل استفاده برای رشته حقوق و حقوق محیط زیست
 
 
 
* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 
 
 
چکیده:
سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در دو دهه ی اخیر، فعالانه در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی، در تلاشند. عشق آنان به طبیعت ومحیط زیست، آن ها رابه سوی اهداف بلندشان هدایت می‌نماید. آنان نه به خاطرمادیات و منافع شخصی و یا موقعیت اجتماعی، بلکه فقط بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن تلاش می‌کنند. هرچند تلاش آن ها دربعضی موارد، گاهاً ضعیف و یا کم اثر بوده است. اما در نوع خود کم نظیر می‌باشد.  زیرا در تمامی دنیا و از جمله کشورمان تنها چیزی که مورد توجه مردم نیست و آن را جاودانه و ابدی می‌دانند. آب، خاک، درخت، جنگل، هوا و غیره است.
 
 مردم هنوز به خطرات جدی که در کمین محیط زیست کشورمان می‌باشد، پی نبرده‌اند و به نقشی که می‌توانند در حمایت ازمحیط زیست ایفاء نمایند، آگاه نیستند. سازمان های غیردولتی زیست محیطی نقش بزرگی، در جهت آموزش، اطلاع رسانی، جلب مشارکت مردم وتوسعه روستایی دارند . آن ها با تشکیل شبکه‌های زیست محیطی می توانند، حرف خود را به مسئولین دولتی و ارگان های تصمیم‌گیری بهتر منعکس نمایند. لیکن در زمینه ی شکل گیری واجرای قوانین ومقرات هنوز در ابتدای راه هستند. همچنین در تلاشند در صحنه ی بین‌المللی برای حفظ وحمایت ازمحیط زیست ایران گام بردارند. اگر چه در عرصه بین‌المللی هنوز بسیار ضعیف و ناتوانند. اما تلاش آن ها در پیشبرد هدفشان قابل تحسین است. نقش موجودی که این سازمان ها در ایران ایفاء می‌نمایند. در قالب ابعاد مختلف قابل بررسی است. برای پی‌بردن به نقش موجود این سازمان ها به بررسی مبانی وحقوق حاکم برشکل‌گیری و ثبت آن ها و همچنین به شناخت رابطه ی آن ها با دولت نیازمندیم. هدفمان در این قسمت، پس از شناسایی مبانی وحقوق حاکم بر تشکیل و ثبت آن ها، شناخت نقشهایی است که آن ها در حال حاضر در جهت اهداف زیست محیطی خود ایفاء می‌نمایند. و برای درک بهتر مطلب، به ارتباط آن ها با دولت نیز در فصل جداگانه خواهیم پرداخت .
 
 از طریق تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، مشارکت در جامعه نهادینه می ‌شود. نبود قوانینی که تشکل های مردمی را جایگاه حقوقی بخشد، در عمل حقوق فردی افراد جامعه را محدود می سازد. پذیرش مشارکت های مردمی، نیازمند قانونمند کردن آن است. بر همین اساس اخذ مجوز تاسیس، ثبت، چگونگی فعالیت، تامین نیازهای مالی از داخل و خارج، امتیازات مالیاتی و سایر امور سازمان های غیر دولتی باید در چهارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. نمی‌توان به رشد و گسترش این قبیل تشکل ها خوشبین بود. قانون باید این مطلب را به رسمیت بشناسد که افراد، فارغ از دخالت دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی، حول محور منافع مشترک،  برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند را با یکدیگر پیوند نمایند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

سازمانهای مردم نهاد

هنجارهای زیست محیطی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران

 
 
 
«فهرست مطالب»
مقدمه 5
 
قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران13
 
فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی14
بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی14
پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران15
پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران16
پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی 30
بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 33
بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی 39
 
فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 44
بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی45
پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی 46
پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی55
پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی63
پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی سازمان های غیردولتی زیست محیطی71
بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 77
پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی 78
پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی 83
 
فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  92         
بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97
بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104
 
قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115
 
فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115
بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116
بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120
بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121
بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122
 
فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123
بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123
پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124
پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133
بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142
 
فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162
بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163
بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 185
 
نتیجه گیری : 195
منابع و مآخذ 200
 
 
 
* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.روشهای مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

منبع این نوشته : منبع
زیست ,سازمان ,محیطی ,غیردولتی ,محیط ,دولتی ,زیست محیطی ,غیردولتی زیست ,محیط زیست ,مردم نهاد ,مبانی وحقوق ,زیست محیطی ایران ,گیری واجرای قوانین